Tillgång på skogsråvara – sammanfattning och scenarier

Denna förstudie sammanställer kunskap om tillgången på skogsråvara som skulle kunna utgöra råvarubas i ny produktion av kemikalier, material och bränslen i Västsverige.

Resultatet indikerar att det med rätt förutsättningar finns goda möjligheter att öka uttaget av flera fraktioner av skogsråvara, exempelvis GROT, i tillräcklig omfattning för att de ska utgöra en relevant, framtida råvarubas. Resultatet synliggör också de osäkerheter som finns på grund av de många faktorer som påverkar framtida tillgång, t.ex. klimatförändringar, politiska beslut och konkurrens om råvaran.

Sammanfattning

Rapporten sammanställer kunskap om tillgång och pris på skogsråvara som skulle kunna utgöra råvarubas i ny produktion av kemikalier, material och bränslen i Västsverige, idag (2020) och i framtiden (2030 och 2040). Studien omfattar avverkningsflöden från skogen, biprodukter från såg- och massaindustrin samt återvunnet trädbränsle.

Noterbart är att uttaget av grenar och toppar (s.k. GROT) från skogen skulle kunna öka väsentligt redan idag, givet rätt förutsättningar, och ännu mer i framtiden. Även andra fraktioner av skogsflis kan öka väsentligt, medan möjlig ökning för förädlade trädbränslen, biprodukter och återvunnet trädbränsle är mer måttliga – men sett till absolut tal och prisbild kan de ändå utgöra relevant råvarubas för en ny anläggning för vidareförädling av skogsråvara.

Sammanfattningsvis landar en grov uppskattning på tillgång av skogsråvara år 2030–2040 för en anläggning i Västsverige på ca 15–20 TWh per år, givet begränsade förändringar i konkurrens och en gynnsam prisbild. Detta motsvarar ungefär 4 miljoner ton råvara per år, vilket förefaller vara en relevant kvantitet i förhållande till vad en anläggning för vidareförädling skulle behöva.

Studien har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Johanneberg Science Park, Hållbar Kemi 2030, Meva Energy och Södra, med finansiering från Vinnova genom Vinnväxt-programmet Klimatledande Processindustri.

Medarbetare: Gustav Sandin Albertsson, Tomas Rydberg

Nyckelord: Skogsråvara, bioråvara, tillgång, potentialstudie, GROT, returraffinaderi, bränslesortiment, brännved, skogsbränsle, framtidsstudie, trädbränsle, återvunnet bränsle, returträ

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C466

Författare: Gustav Sandin Albertsson, Therese Sahlén Zetterberg, Tomas Rydberg

Ladda ner publikation