En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på skog och jordbruksgrödor i Sverige baserat på ozonflux

IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs Universitet och SMHI har beräknat att om man lyckades eliminera bildningen av luftföroreningen ozon nära marken skulle produktionen i skogs- och jordbruk i Sverige öka motsvarande ett årligt ekonomiskt värde på 1470 MSEK, fördelat på 940 MSEK för skog och 530 MSEK för jordbruk. Dessa värden är högre jämfört med tidigare studier, beroende på att beräkningarna nu grundar sig på hur mycket ozon som tas upp av växterna, istället för som tidigare på halterna i luften.

Sammanfattning

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs Universitet och SMHI värderat i ekonomiska termer de positiva effekter som skulle uppstå för produktionen i skogs- och jordbruk i Sverige om luftföroreningen ozon inte längre fanns kvar i luften nära marken. Ozon beräknas orsaka negativa effekter motsvarande 1470 MSEK årligen, fördelat på 940 MSEK för skogsbruket och 530 MSEK för jordbruket. Ozon bildas i luftlagren nära marken som ett resultat av utsläpp av kväveoxider och flyktiga organiska kolväten. För att ozon skall orsaka skador på växtligheten måste det dock tas upp till insidan av blad och barr genom de så kallade klyvöppningarna, något som kallas ozonflux. Ett högt ozonflux gynnas av ett fuktigt klimat, något som är karakteristiskt för Sverige. För första gången har nu inverkan av ozon på växtligheten i Sverige beräknats baserat på ozonflux. Resultaten visar på större effekter på skog och jordbruksgrödor, jämfört med tidigare studier när beräkningarna har baserats på koncentrationen av ozon i luften.

Medarbetare: Per_Erik Karlsson, Helena Danielsson, Gunilla Pihl-Karlsson

Nyckelord: ozon, skog, jordbruksgrödor, miljömål, Frisk Luft

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C460

Författare: Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Helena Danielsson, Håkan Pleijel (GU) Joakim Langner (SMHI)

Ladda ner publikation