Drivkrafter för påverkan av Mälarens framtida vattenkvalitet Förstudie - föroreningar, dess källor och spridningsvägar

Denna rapport utgör ett underlag för drickvattenproducenten Norrvatten AB i deras arbete med att prognosticera Mälarens framtida vattenkvalitet och utveckling av processer för dricksvattenproduktionen fram till år 2050. Rapporten är en förstudie som sammanställer trender och prognoser gällande framtida befolkningsökning och klimatförändringar i Stockholm Mälarregionen, samt hur dessa förändringarna kan påverka transporten av kemiska föroreningar i vatten.

Sammanfattning

Befolkningsökningen, i kombination med ett förändrat klimat, kan ge effekter på Mälaren i form av t.ex. ökad risk för bräddning av avloppsvattnet, transporter av ämnen från förorenade områden, ökad risk för brunifering av vattnet, ökat näringsläckage och generellt förändrad transport av ämnen. Samtidigt, kan reglering av kemiska ämnen (läkemedel, bekämpningsmedel mm.), tillsammans med före¬byggande arbete med klimatanpassning, dagvattenhantering samt beteendeförändringar och konsumentkraft, utgöra driv-krafter och till viss del motverka de negativa trenderna. Vilka trender och prognoser som kommer att bidra mest till förändringar i föroreningsbilden bör utredas vidare.

Rapporten presenterar källor, generella spridningsvägar samt lagstiftning för organiska ämnen som Norrvatten AB har identifierat som viktiga att arbeta vidare med och övervaka. Dessa är bl.a. PFAS, fenolära ämnen, ftalater, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, petroleumrelaterade ämnen, klorerade lösningsmedel, äldre miljögifter (som PCB) samt läkemedelssubstanser. Spridningsvägar omfattas bland annat av nedfall, läckage (från deponier, jordbruksmark eller förorenade områden) och uppströmskällor (via avloppsreningsverk och dagvatten) som härstammar från användning av produkter, industrier, sjukhus, trafik, byggmaterial m.m.

Medarbetare: Sofie Hellsten, Katarina Hansson, Hanna André

Nyckelord: Mälaren, vatten, förorening, påverkan, lagstiftning, klimat, trender

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C448

Författare: Katarina Hansson, Sofie Hellsten, Hanna André, Helene Ejhed

Ladda ner publikation