Beskrivning av parkerings- och mobilitetssituationen på Lindholmen och Johanneberg i Göteborg - En beskrivande underlagsrapport inom forskningsprojektet Arbpark

Underlagsrapport till rapporten ”Arbetsplatsparkering – dagens utmaningar och framtidens lösningar”. Sammanställning av parkerings- och mobilitetsdata för Campus Johanneberg och Lindholmen i Göteborg.

Sammanfattning

Två stadsdelar i Göteborg har studerats i forskningsprojektet Arbpark, med syftet att på sikt styra mot ett hållbart resande i dessa områden. Denna rapport beskriver områdena med syftet att ge en förståelse för områdenas karaktär och förutsättningar för mobilitet.

Stadsdelen Lindholmen är ett dynamiskt teknikutvecklingscentrum på Hisingen nära centrala Göteborg. På området finns drygt 15 000 anställda och närmare 9 000 studerande. Området har vuxit snabbt och planerar att expandera till knappt 30 000 anställda under den kommande 20 årsperioden. Tidigare och ännu idag finns det gott om markparkering, men området kommer att bebyggas vilket kräver både ändrade resvanor och nya parkerings- och mobilitetslösningar.

Campus Johanneberg är den huvudsakliga platsen för Chalmers tekniska högskola. Där arbetar idag knappt 4 000 anställda som på sikt kommer området att inhysa runt 8 000 arbetstagare. Idag är universitet den dominerande arbetsgivaren, men i framtiden kommer fler och fler företag finnas på området. För att kunna expandera får inte biltrafiken till området öka, vilket innebär att Campus Johanneberg måste arbeta aktivt med hållbart resande och olika mobilitetslösningar.

Medarbetare: Cecilia Hult

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C455

Författare: Cecilia Hult

Ladda ner publikation