Arbetplatsparkering – dagens utmaningar och framtidens lösningar

Under tre år har forskningsprojektet Arbpark studerat olika aspekter av arbetsplatsparkering i storstad. På två fallstudieområden i Göteborg har projektet studerat dagens parkerings-och mobilitetsläge.

Rapporten diskuterar vad olika aktörer har för möjlighet att påverka arbetsresandet. En uppsättning verktyg presenteras som kan användas i arbetet att ställa om från traditionell arbetsplatsparkering till hållbar mobilitet för arbetsgivare och anställda. Verktygen kan användas av arbetsgivare, fastighetsägare eller kommuner som vill arbeta med hållbart resande.

Sammanfattning

Flera svenska städer möter utmaningar när de vill förtäta och bygga fler arbetsplatser. Kommunernas parkeringsnormer med minimikrav på antal parkeringsplatser gör det dyrt att bygga, och det kan vara svårt att få plats med alla parkeringsplatser som krävs. Att bebygga markparkering i stället för grönytor i städerna ses också som önskvärt, eftersom det skapar högre stadskvaliteter än stora asfaltsbelagda parkeringsytor. Men en konsekvens är att ännu fler parkeringsplatser tas i anspråk. Åtgärder för minskade parkeringsefterfrågan behövs.

Parkering vid arbetsplatsen styrs av flera aktörer som måste samverka för att nå målet om en attraktiv stad med minskad efterfrågan på parkering vid arbetsplatsen. Arbetsgivare, fastighetsägare och kommuner har rådighet över olika åtgärder, men ingen kan nå målet på egen hand.

Genom att kommunerna ställer mer flexibla krav på parkering vid nybyggnation och genom att aktörerna samverkar kring lösningar för alternativ till bilpendling skapas förutsättningar för alternativ till bilpendling. Arbetsgivare kan undvika att erbjuda avgiftsfri parkering och i stället erbjuda kollektivtrafik- och cykelåtgärder som förmåner. Fastighetsägare kan prissätta sina parkeringsplatser så att kostnaden tas ut av den som parkerar i stället för att kostnaden fördelas på lokalhyran. Kommunen behöver då i sin tur anpassa parkeringstaxorna på omgivande parkeringar för att möjliggöra marknadstaxor.

Det finns möjligheter att även gå ett steg längre för ambitiösa kommuner och arbetsgivare, men där kräver många åtgärder ändrad lagstiftning. Ett exempel är en skatt på parkering vid arbetsplatser som tas ut av fastighetsägaren, vilket gör det mer attraktivt att etablera nya arbetsplatser i lägen med lägre efterfrågan på parkering som i kollektivtrafiknära lägen.

Medarbetare: Anders Roth, Cecilia Hult, Mats-Ola Larsson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C452

Författare: Cecilia Hult, Mats-Ola Larsson, Anders Roth, Pelle Envall

Ladda ner publikation