Delningens potential, kortversion

Detta är en kortversion av rapporten från projektet Delningens potential, där vi bedömt potentialen för att delning av transporter, verktyg och yta ökar och samtidigt bidrar till ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster. I Sverige finns en lång tradition och vana av att dela på resurser. Delning har potential att ge både ekologiska, sociala och ekonomiska vinster under vissa förutsättningar.

Sammanfattning

I Sverige finns en lång tradition och vana av att dela på resurser, en stor offentlig sektor, offentliga rum, allemansrätt, föreningslokaler, kollektivtrafik och tvättstugor. Det innebär att vi redan är bekanta med idén bakom många av de nya former för delning som växer fram nu med bil, cykel och verktygspooler eller tillgång till arbetsplatser, verkstäder och odlingsytor.

Med delning menar vi här initiativ där privatpersoner eller organisationer ger varandra tillgång till befintliga underutnyttjade resurser med en överenskommelse om samägande, lån eller hyra. Delningen sker utan ägarbyte och möjliggörs oftast av en digital plattform och eventuellt av en organisation som sköter plattformen. Delning har potential att ge både ekologiska, sociala och ekonomiska vinster under vissa förutsättningar. Det kan handla om minskad klimatpåverkan och en ökad resurseffektivitet, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och innovation, jobb, delaktighet, social samhörighet, en högre livskvalitet och icke-diskriminering.

Det finns en mängd intressenter i delningsekonomin med olika drivkrafter och som står inför olika hinder för att delningsinitiativ ska kunna skala upp.

Medarbetare: Liv Fjellander, Erika Mata, Hanna Ljungkvist, Hanna Matschke Ekholm, Steve Harris

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C459-S

Författare: Liv Fjellander, Steve Harris, Hanna Ljungkvist Nordin, Erika Mata, Hanna Matschke Ekholm, Andrius Plepys, Cecilia Katzeff, Miriam Börjesson

Ladda ner publikation