Transportstudien 2019 - Analys av åtgärder för en hållbar transportsektor

IVL har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF analyserat åtgärder som kan bidra till att klimatpåverkan från inrikes transporter skulle kunna minskas radikalt till 2030, samtidigt som man tar hänsyn till andra hållbarhetsmål. Beräkningen av potentialen redovisas i ett klimatscenario, som visar att det är möjligt att nå målet att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, men att det kommer bli mycket svårt att nå ända fram. Studiens ramvillkor för övriga hållbarhetsmål, exempelvis biomångfald, accentuerar utmaningen ytterligare.

Sammanfattning

IVL har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF analyserat åtgärder som kan bidra till att klimatpåverkan från inrikes transporter skulle kunna minskas radikalt till 2030, samtidigt som man tar hänsyn till andra hållbarhetsmål. I studien har dessa mål formulerats som ett antal ramvillkor som tagits fram av WWF. Beräkningen av potentialen för olika åtgärder utgår från Trafikverkets basprognoser för framtida transporter, och redovisas i ett klimatscenario. Klimatscenariot visar att det är möjligt att nå det av riksdagen fastlagda målet att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 räknat från 2010, men att det kommer bli mycket svårt att nå ända fram. Denna utmaning accentueras ytterligare när WWF:s ramvillkor inkluderas i analysen

Medarbetare: Martin Persson, Mats-Ola Larsson, Cecilia Hult

Nyckelord: mobilitet, vägtransporter, klimatpåverkan

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C450

Författare: Martin Persson, Cecilia Hult, Mats-Ola Larsson

Ladda ner publikation