Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväva och svavel till barrskog

För första gången redovisas totalt nedfall av oorganiskt kväve och totalt nedfall av svavel till barrskog på länsnivå. Syftet är att bidra till att belysa nedfallssituationen i länen med avseende på försurnings- och övergödningsproblematiken och att ge underlag till den regionala miljömålsuppföljningen, främst för miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Den aktuella tidsperioden är 2001–2018. Krondroppsnätet genomför mätningar (lufthalter, våtdeposition, torrdeposition, krondropp och markvattenkemi) i skog och på öppet fält vid ett stort antal mätplatser fördelade över hela landet.

Sammanfattning

Krondroppsnätets mätningar har använts till att ta fram totalt nedfall av oorganiskt kväve och totalt nedfall av svavel till barrskog på länsnivå för perioden 2001–2018.

Kritisk belastning för kväve i barrskog har under perioden överskridits i stort sett i samtliga län, förutom de fyra nordligaste länen. Det totala kvävenedfallet till barrskog har under perioden dock minskat, med mellan 26 och 53 %, för samtliga län utom i Skåne och Västerbottens län.

Nedfallet av svavel till barrskog har minskat kraftigt under perioden 2001 till 2018, med mellan 50 och 87 %. Den statistiska analysen visade att det länsvisa nedfallet av svavel (utan bidrag från havssalt) sedan 2001 minskat statistiskt signifikant i samtliga undersökta län. Under de senaste tre åren har det totala nedfallet av svavel till barrskog i Sverige, om man undantar de tre sydliga länen Skåne, Halland och Blekinge, generellt varit mycket lågt, under 1 kg per hektar och år. Detta innebär att svavelnedfallets bidrag till fortsatt försurning är mycket litet i stora delar av Sverige. De sydligaste delarna av Sverige påverkas dock sannolikt alltjämt från svavelutsläpp från de östra delarna av centrala Europa.

Medarbetare: Sofie Hellsten, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C445

Författare: Gunilla Pihl-Karlsson, Sofie Hellsten, Per_Erik Karlsson, Cecilia Akselsson

Ladda ner publikation