Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart

En ökning av andelen gods som förflyttas sjövägen är en politiskt prioriterad fråga för att nå ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Fördelar med sjöfart som ofta lyfts fram är mindre köer, minskad klimatpåverkan, sänkta kostnader för varuägare samt ökad trafiksäkerhet. Trots detta syns inte någon ökning av andelen sjötransporter. Projektet syftar till att bättre förstå hinder och möjligheter för att transportinköpande företag ska kunna bidra till en ökad överflytt av gods från vägtransporter till sjöfart.

Sammanfattning

En aktör som spelar en viktig roll för godstransporters utveckling är det transportköpande företaget. Transportköparen kan ha en stor påverkan på hur transporter utförs, vilket trafikslag som används och vilka tids- och servicekrav som ställs på transporten. I projektet har tre områden identifierats som utgör hinder och möjligheter för öka andelen sjöfart utifrån ett transportköparperspektiv:

1) Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med överflytt från lastbil till järnväg och sjöfart. 2) Det saknas kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag.
3) Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna.

I studien har även åtgärdersförslag identifierats. Exempel på åtgärder är att avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar och att ledningen i företaget utvecklar tydligare transportrelaterade mål och riktlinjer för hållbarhet och trafikslag. Andra åtgärder kan vara att öka kunskapen om sjöfart och skapa dialog genom samverkan med transportleverantörerna. Även myndigheter och beslutsfattare spelar en stor roll i att skapa förutsättningar för mer sjöfart. Sjöfarten måste kunna konkurrera kostnads- och hållbarhetsmässigt med andra trafikslag, kunna erbjuda linjesjöfart med god tillförlitlighet och frekvens med fungerande infrastruktur till och från hamnar.

Medarbetare: Linda Styhre

Nyckelord: Överflytt, transportinköp, hållbara transporter, sjöfart

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C443

Författare: Linda Styhre, Sara Rogerson, Vendela Santén, Lars Green

Ladda ner publikation