Nitrogen budget - Agriculture Sweden

Denna rapport beskriver flödet av reaktivt kväve inom jordbruksområdet i Sverige år 2015. Rapporten följer en metodik som tagits fram inom ramen för Task Force for Reactive Nitrogen. De största inflödena av kväve till jordbruket är i form av tillförsel av oorganiskt gödningsmedel till mark (190 kT) och foder till djur (59 kT). De största utflödena av kväve är i form av produkter till konsumenter (t.ex. grödor, kött, mjölk, ägg) (171 kT) och emissioner till hydrosfär och atmosfär (93 kT). Den här rapporten finns endast på engelska.

Sammanfattning

För att bättre förstå storleken på flödena av reaktivt kväve i ett land kan en nationell kvävebudget sättas samman. I denna rapport använder vi en metodik som utarbetats av expertpanelen för kvävebudgetar (EPNB) under Task Force for Reactive Nitrogen (TFRN) och beskriver flödena av kväve i jordbruket i Sverige år 2015.

De mesta data som presenteras är rapporterade till Eurostat och UNFCCC i form av näringsbalanser och växthusgasavgång. Övriga kväveflöden kommer exempelvis från nationella sammanställningar av foderprodukter och slaktvikter.

De största inflödena av kväve till jordbruket är i form av tillförsel av oorganiskt gödningsmedel till mark (190 kT) och foder till djur (59 kT). De största utflödena av kväve är i form av produkter till konsumenter (t.ex. grödor, kött, mjölk, ägg) (171 kT) och emissioner till hydrosfär och atmosfär (93 kT).

Totalt var inflödena 15 procent större än utflödena, vilket ligger väl inom de skillnader som hittats i andra länder. Skillnaden kan bero på osäkerheter i insamlade data eller på att ytterligare flöden kan förekomma. Sådana flöden bör identifieras och undersökas framöver. Skillnaden kan också tyda på att flödena av kväve i jordbruket inte är i balans, det vill säga att det exempelvis pågår en upplagring av kväve i marken.

Medarbetare: Sara Jutterström, Johanna Stadmark, Filip Moldan

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C437

Författare: Johanna Stadmark, Filip Moldan, Sara Jutterström

Ladda ner publikation