Utredning av Loddebo avloppsreningsanläggnings miljöpåverkan i det nära havsområdet med avseende på utsläpp av näringsämnen

Vid ansökan om utbyggnad utreder IVL nuvarande och framtida utsläpp av näringsämnen från Loddebo avloppsreningsanläggning och möjlig ekologisk påverkan i den inre delen av havsområdet Brofjorden.

Sammanfattning

Loddebo avloppsreningsanläggning (ARV) vill utöka från 3 500 till 4 500 personer under sommarmånaderna och från 2 200 till 3 000 personer under resten av året. Det renade avloppsvattnet släpps ut i inre Brofjorden där också Broälven mynnar. Beräkningar visar att Loddebo ARV redan idag utgör en betydande kvävekälla som i framtiden beräknas vara 2,5 gånger så stor som Broälven under sommarmånaderna. Trots att Brofjorden anses ha god vattencirkulation, bidrar de geografiska och hydrologiska förhållandena i de inre delarna till att havsområdet är känsligt för övergödning. Havsvikarna är speciellt känsliga under det produktiva sommarhalvåret när näringsbelastningen är som störst och vattencirkulationen som sämst. Det går inte att utesluta att Loddebo ARV kan ha en betydande påverkan på näringsbelastningen i de inre delarna av Brofjorden redan idag men framför allt i framtiden och speciellt under sommarmånaderna.

Medarbetare: Kerstin Magnusson, Maria Granberg

Nyckelord: Brofjorden, avloppsreningsverk, recipien,t kvävebelastning, miljökvalitetsnormer

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C434

Författare: Maria Granberg, Kerstin Magnusson

Ladda ner publikation