Klimatanpassning 2019 - så långt har Sveriges kommuner kommit

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för fjärde gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning och därmed få en överblick över klimatanpassningsarbetet på lokal nivå i Sverige. Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 208 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

Sammanfattning

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär att risken för översvämningar, skred och värmeböljor ökar. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

Enligt SMHI har Sverige redan blivit varmare och mer nederbördsrikt. Klimatscenarier visar också att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och Skandinavien än det globala genomsnittet. Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar. Därför är det viktigt att vi börjar anpassa samhället till de klimatförändringar som vi ser i dag och som kan förväntas inträffa i framtiden.

Kommunerna spelar en särskilt viktig roll i att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att genomföra konkreta åtgärder och implementera klimatanpassningsarbetet. Svårigheterna med att implementera åtgärder i kommunerna kan bland annat bero på otillräcklig tillgång till information och anpassade planeringsunderlag, osäkerheter kring vem som ska finansiera arbetet, bristande samordning samt otydligheter vad gäller ansvarsfrågor. Det finns således ett behov att både följa upp och stödja Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för fjärde gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning och därmed få en överblick över klimatanpassningsarbetet på lokal nivå i Sverige. Enkätundersökningen genomförs även för att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför, samt för att lyfta fram goda exempel. Resultaten från undersökningen ligger också till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete.

Medarbetare: Åsa Nilsson, Hanna Matschke Ekholm

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C394

Författare: Hanna Matschke Ekholm, Åsa Nilsson

Ladda ner publikation