Objektshubb med funktionsklassade byggdelar – en saknad pusselbit i BIM

Projektering och produktion av ett byggnadsverk som utgår ifrån ett funktions¬tänkande kommer leda till ökade innovationsmöjligheter genom att först ställs funktionskrav och sedan utvärderas olika lösningar som uppnår samma efterfrågade prestanda. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmodell kan beställaren ta fram kravobjekt, som innehåller ställda funktionskrav med objektens funktionella klassificering enligt CoClass och är användbart både för byggprocessen samt för framtida förvaltning. Sådana kravobjekt kan användas hierarkiskt på ett helt byggnadsverk, på dess utrymmen och på dess byggdelar. Med detta upplägg kan en entreprenör med hjälp av CoClass klassifikation och kompletter-ande funktionskrav bygga upp ett bibliotek med digitala objekt vars egenskaper uppfyller dessa ställda krav. Dessa så kallade kravobjektens är användbara under hela livscykeln, medan det faktiska tekniska val som gjorts för att uppfylla dom kan variera vid framtida utbyte. Även beställare kan tillhandahålla ett bibliotek med kravobjekt vid projekteringen som kan återanvändas från projekt till projekt, och desto mer standardiserat man bygger desto mer nytta har beställaren av att ta fram sådana kravobjekt. Ett exempel på en sådan beställare är Trafikverket.

Sammanfattning

Rapporten ger en beskrivning på en arbetsprocess som utgår från kravobjekt som beskriver de slutliga krav som ska uppfyllas för byggnadsverket eller en byggdel. Dessa funktionella krav implementeras genom att digitala objekt får en funktionell klassi¬ficering med CoClass. I beskrivningen av arbetsprocess ingår också hur det digitala flödet skulle kunna använda de digitala IFC-modeller, som tas fram främst med hjälp av CAD-mjukvaror, för att bland annat göra produktval och miljöberäkningar. Konceptet utgör en idéskiss och beskriver också fortsatt utvecklingsbehov. Projektet avgränsas till det som redan utvecklats inom programområdet Smart Built Environment Livscykelperspektiv och att koppla CoClass till digitala objekt på ett sätt som stödjer funktionsbaserade krav. Ett sätt att ställa funktionskrav för miljöpåverkan är att använda resultatet från en livscykelanalys (LCA). Konceptet som utvecklas är dock generiskt och kan användas för alla slags funktionskrav.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C424

Författare: Martin Erlandsson, Klas Eckerberg, Ivana Rodriguez Ewerlöf, Jan-Anders Jönsson, Jeanette Sveder Lundin

Ladda ner publikation