Potential av digitala lås för hållbara e-handelsleveranser - Slutrapport av delprojekt inom Grön Bostad Stockholm

Trenden med ökat e-handel innebär en utmaning för både transportörer och städer. Syftet med denna studie är att undersöka potentialen att öka transporteffektiviteten och att minska de samhällsekonomiska kostnaderna vid användandet av digitala lås, som möjliggör hemleveranser innanför dörren när slutkunden inte är hemma. Studien sammanställer först möjliga effekter av digitala lås på e-handelsleveranser, och verifierar sedan hållbarhetspotentialen genom en teoretisk fallstudie. Uppdraget är utfört på uppdrag av Glue Home AB och projektet har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Sammanfattning

De allra flesta e-handelsleveranser i Sverige sker via utlämningsställen. E-handeln växer dock snabbt och krav på hemleveranser ökar. Hemleveranser kräver att leveranser sker när mottagarna är hemma, vilket minskar möjligheter till samlastning och ruttoptimering, som i sin tur resulterar i högre transportkostnader och större samhällsekonomiska effekter. Glue Home AB är ett nystartat företag som tillverkar och säljer ett digitalt dörrlås som möjliggör hemleverans innanför dörren, även när mottagaren inte är hemma. Detta skapar bättre förutsättningar för ruttoptimering och eliminering av bomkörningar, dvs leveranser som inte lyckas p.g.a. att mottagaren inte är hemma. Syftet med projektet är att verifiera potentialen att öka transporteffektiviteten och att minska de samhällsekonomiska effekterna. Genom en litteraturstudie och intervjuer med relevanta aktörer har vi sammanställt de identifierade effekter som påverkar förbättringspotentialen. Dessa effekter har sedan testas i en teoretisk fallstudie. Resultaten visar att digitala lås har en betydande potential att minska hemleveransers utmaningar. Potentialen är dock begränsad, eftersom leveranser via ombud fortfarande har en mycket större hållbarhetspotential än hemleveranser med digitala lås. Analysen har dock några begränsningar (t.ex. teoretiska data och förenklade systemgränser) som möjligtvis gör att förbättringspotentialen underskattas. Det behövs därför fortsatt forskning för att studera dessa begränsningar.

Medarbetare: Martin Persson, Sönke Behrends

Nyckelord: e-handel, digitala lås, citylogistik, fallstudie, hållbarhet

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C423

Författare: Martin Persson, Sönke Behrends

Ladda ner publikation