Simplified LCA of Nilar NiMH battery pack (EC 10Ah, 144V) - Report within the Grön BoStad Stockholm project

Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Sammanfattning

Detta är ett delprojekt som har utförts inom ramen för projektet Grön BoStad Stockholm, finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten innehåller en förenklad livscykelanalys på ett Nilar batteripack av typen nickel-metallhydrid (EC 10Ah, 144V) utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag från Nilar AB. Projektets mål är att förmedla kunskap om miljömässiga styrkor och svagheter för Nilar NiMH-batteripacket från ett ”vagga till grind”-perspektiv. Materialkompositionen för batteriet erhölls från Nilar.

Studien är utförd på ett Nilar EC 144V batteripack vilket kan lagra upp till 1.44 kWh energi. Den funktionella enheten är 1kWh lagrad energi vilket motsvarar 0.7 batteripack.

För perspektivet ”vagga till grind” motsvarar grinden Nilars fabrik där batteriet är redo att levereras till konsumenter. Vaggan innebär produktionen av bränslen, elektricitet, råmaterial, utvinning av naturresurser samt relevant transport. Själva produktionen av batteriet hos Nilar och produktion av delkomponenter hos leverantörer är utelämnat ur studien då de bedöms ha låg miljöpåverkan.

Studien är förenklad och endast baserad på materiallistan från Nilar AB med kg material, så som metaller och olika polymerer. Tillämpade data för materialen baseras på generiska data från databaser som överlag representerar EU-genomsnitt. Data för produktion av råmaterial har hämtats ur databaser hos thinkstep/GaBi och EcoInvent.

Dataluckor och antaganden gällande viktiga material påverkar resultatet då dessa motsvarar stora delar av totala vikten för batteripacket. Produktion av ingående ämnen exempelvis ovanliga metaller kan även ha hög miljöpåverkan i utvinnings- och tillverkningsprocesser. På grund av dataluckor för produktion har en av de ovanliga metallerna approximerats som likvärdig med ett närstående ämne i periodiska systemet. För en komponent i elektrolyten har en liknande förening använts som approximation.

Transport av material har inkluderats på en övergriplig nivå. Material producerade i Kina eller Asien har en långdistanstransport till havs från Shanghai till Europa använts, medan alla andra material antas transporteras 1000 km med lastbil. Dessa bedöms vara rimliga antaganden då den totala miljöpåverkan från transport är liten i förhållande till materialproduktion. Elektricitetsanvändning i produktionsfasen har utelämnats då den bedöms vara liten i relation till total miljöpåverkan.

Miljöpåverkanskategorier som inkluderas i studien är klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon och utarmning av icke-fossila resurser. I studien ingår även kategorier för användning av förnybara och icke-förnybara energiresurser.

Produktionen av en ovanlig metall uppskattades med ett nära ämne i periodiska systemet. Andelen av metallen är mycket låg men approximerad data motsvarar en mycket hög miljöpåverkan vilket resulterar att den bidrar till den totala klimatpåverkan. Detta är det mest osäkra antagandet i studien och har en signifikant effekt på slutresultatet.

Den negativa elektroden motsvarar den högsta andelen av den totala klimatpåverkan med 47% följt av den positiva elektroden med 24% och kontaktplatta/fodral med 18%. För kategorin utarmning av icke-fossila resurser har den negativa elektroden högst andel av den totala miljöpåverkan med 71% följt av den positiva elektroden med 23%.

Medarbetare: Marie Gottfridsson, Elisabet Hallberg

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C419

Författare: Marie Gottfridsson, Elisabet Hallberg

Ladda ner publikation