Klimatberäkningar för paketleverans med Instabox - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Instabox erbjuder en frakttjänst som levererar paket till skåp, istället för till ombud eller terminaler, där kunden själv kan hämta ut sitt paket med en tillfällig kod. Målet med projektet var att beräkna klimatpåverkan som orsakas vid transporten av ett paket med Instabox tjänst samt klimatbesparingen vid utbyte av diesel (som används idag) till ett urval av alternativa bränslen och el. Rapporten togs fram på uppdrag av Instabox inom projektet Grön BoStad Stockholm, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sammanfattning

Instabox erbjuder en frakttjänst som kan leverera paket till skåp där kunden kan hämta ut sitt paket med hjälp av en tillfällig kod. Som en del i Instabox arbete med att minska klimatpåverkan från transporterna har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört livscykelbaserade beräkningar på klimatpåverkan från pakettransporter med Instabox tjänst samt beräknat de klimatbesparingar som kan uppnås vid byte till alternativa bränslen.

Resultaten visade att de största klimatbesparingarna kan uppnås vid byte av bränsle till HVO (Vätebehandlad vegetabilisk olja) eller el från solceller. Hänsyn har tagits till de utsläpp från transporter som sker från produktion och distribution av bränslet till användning av bränslet i motorn. I beräkningarna har endast klimatpåverkan från bränslet inkluderats, medan den klimatpåverkan som uppstår vid produktion av fordon (bl.a. batterier) inte har inkluderats.

Beroende på vilka råvaror som används vid produktion av HVO kan klimatavtrycket variera. Det är därför viktigt att ställa krav på leverantörerna att bränslet är producerat från en hållbar råvara. Det bör även göras en vidare analys för att säkerställa tillgången på tankstationer och laddplatser för de olika bränslena. Vid ett eventuellt byte av fordonsflotta bör man även beakta införandet av miljözoner i olika kommuner vilka kan ställa krav på utsläppen från lättare fordon.

Detta projekt har finansierats med medel från europeiska regionala utvecklingsfonden inom projektet Grön BoStad Stockholm.

Medarbetare: Sara Anderson, Sofiia Miliutenko, Kristin Johansson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C415

Författare: Kristin Johansson, Sofiia Miliutenko, Sara Anderson

Ladda ner publikation