Genomgång av ED Biogas anläggning med fokus på design, konstruktion och säkerhet – Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

ED biogas utvecklat en reaktor för torrötning av avloppsslam och andra liknande substrat. Inom projektet GrönBostad så har IVL fått uppdraget att bistå dem att förutse potentiella driftsproblem och andra anläggningsrelaterade risker. Detta har genomförts med hjälp av besök på tre svenska referensanläggningar. Förutsättningarna är ganska skilda men erfarenheterna kan förhoppnings kunna ge ED biogas ledsagning i deras produktutveckling.

Sammanfattning

ED Biogas har utvecklat en pluggflödesreaktor för torrötning som är avsedd att behandla organiskt material som slam från kommunala avloppsreningsverk, slam från fiskodlingar och stallgödsel. Som uppdrag har IVL fått att genom besök hos svenska referensanläggningar identifiera risker och driftsproblem och återföra dessa till ED Biogas för produktutvecklingshjälp. De tre svenska anläggningarna som besöktes var HEMAB i Härnösand, Gästrike Ekogas AB i Gävle och Västblekinge Miljö AB i Mörrum. Det som är genomgående skillnad för ED Biogas tänkta inriktning och de befintliga svenska torrötningsanläggningarna är att huvudsubstraten där är insamlat matavfall från hushåll. Detta är i samtliga fall den största orsaken till driftsproblem i de mekaniska delarna. Förpackningar, bestick, plast och annat felsorterat material orsakar stopp i transportskruvar, ledningar och i värsta fall förstör utrustning. Eftersom ED Biogas i första hand har inriktat sig på slam från avloppsreningsverk och fiskslam som substrat så finns det ingen uppenbar risk för driftsproblem relaterat till felsorterat material, men det är ändå bra att försöka designa sin utrustning för att klara viss förekomst av mekaniska störämnen. Det är t.ex. bra att analysera hur risken för att material ska kunna kila fast mellan rötkammarväggen och omröraren ska minimeras.

Medarbetare: Emelie Persson, Jesper Karlsson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C399

Författare: Jesper Karlsson, Emelie Persson

Ladda ner publikation