Jämförelse av distributionsalternativ för uppgraderad biogas - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Syftet med denna rapport är att jämföra distributionsalternativ för gas utifrån miljö och ekonomi. Fokus för jämförelsen är mobil distribution av gas via lastväxlarflak och mobila gaslager. Rörbunden distribution eller flytande gas har inte tagits med i denna jämförelse. Rapport har tagits fram för företaget Nordic Gas Solutions (NGS) inom ramen för samverkansprojektet GrönBostad Stockholm.

Sammanfattning

Föreliggande rapport har tagits fram inom ramen för samverkansprojektet Grön Bostad Stockholm. Arbetet har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet för företaget Nordic Gas Solutions (NGS). Syftet med denna rapport är att jämföra distributionsalternativ för gas utifrån miljö och ekonomi. Fokus för jämförelsen är mobil distribution av gas via lastväxlarflak och mobila gaslager. Rörbunden distribution eller flytande gas har inte tagits med i denna jämförelse.

Antagande har gjorts att en tankstation med årlig omsättning om 5 GWh biogas ska förses med biogas och att avståndet till tankstationen uppgår till max 300 km från produktionsanläggningen. Ingen energiåtgång eller kostnad för uppgradering av biogasen har räknats med.

Som underlag för jämförelsen har uppgifter inhämtats från de större distributörerna av gas i flak eller mobila gaslager. Metoden för beräkningarna av miljöpåverkan är livcykelbaserad, d.v.s. att uppgifter för växthusgasutsläpp från de drivmedel som krävs för att genomföra transporten baserade på ”well to wheel”(WTW). I den ekonomiska jämförelsen har hänsyn tagits till kostnaden för bränslet, personalkostnaden så väl som för investeringen i flak alternativt mobilt gaslager och uppställningsplats.

Resultatet visar att utsläppet som uppstår då NGS gaslager används inte skiljer sig avsevärt från att transportera gasen i ett stort lastväxlarflak med gaslager av kompositmaterial, särskilt inte för avstånd upp till ca 200 km.

Resultatet av den ekonomiska jämförelsen visar att distributionen av gas med NGS gaslager är billigare per transporterad mängd gas jämfört med övriga alternativ i jämförelsen. Det är framför allt den lägre investeringskostnaden och den stora volymen gas som kan transporteras i ett gaslager som medför att distribution med NGS gaslager blir billigare än alternativen.

Medarbetare: Sara Anderson, Anders Hjort, Anton Jacobson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C396

Författare: Sara Anderson, Anton Jacobson, Anders Hjort

Ladda ner publikation