Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska spridning av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek

IVL har genom mätningar vid lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi påvisat höga halter mikroplast i närbelägna dagvattenbrunnar. Vidare spridning i vattenmiljön har dock ej undersökts. Därtill har nuvarande situation och kunskapsläge i Sverige sammanställts för anläggningar med gjutet gummi, konstgräsplaner och ridanläggningar. Syftet med studien är att öka kunskapen om de olika anläggningstyperna som källa till mikroplast och att ta fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast till miljön. Projekt har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Sammanfattning

Projekt har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket, med syfte att öka kunskapen om lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi, konstgräsplaner, samt ridanläggningar som källa till mikroplast. Mätningar i dagvattenbrunnar vid anläggningar med gjutet gummi visar på höga halter mikroplast i sedimenten, dock har ej vidare spridning i vattenmiljön undersökts. En sammanställning har gjorts över rådande situation och kunskapsläge för de olika anläggningarna i Sverige. Slutligen ges åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från dessa anläggningar.

Medarbetare: Mikael Olshammar, Anna-Sara Krång, Daniel Edlund, Joakim Hållén, Lisa Winberg von Friesen

Nyckelord: mikroplast, gummiasfalt, konstgräsplan, dagvattenbrunn, gummigranulat, åtgärdsförslag

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C359

Författare: Anna-Sara Krång, Mikael Olshammar, Daniel Edlund, Joakim Hållén, Elin Stenfors, Lisa Winberg von Friesen

Ladda ner publikation