Hur kan framtida styrmedel för och beskattning av personbilar utformas? - Delrapport från en Delfistudie om kilometerskatt och alternativa styrmedel

Hur personbilar och drivmedel beskattas påverkar både inköp och användning av bilen. Idag är fordonsskatt, energi- och koldioxidskatt på drivmedel samt trängselskatt de viktigaste skatterna för personbilar. Det är möjligt att tänka sig en alternativ beskattning i form av en km-skatt, där användaren betalar efter hur mycket fordonet används. Rapporten beskriver hur en svensk expertpanel med deltagare från akademi, näringsliv, politik och civilsamhället ser på en km-skatt och andra styrmedel för framtida beskattning av personbilstrafiken.

Sammanfattning

I rapporten presenteras resultat från en Delfistudie om km-skatt samt alternativa styrmedel för lätta fordon. Studiens resultat ligger till underlag för fortsatt forskning om km-skatten utformning. Viktiga slutsatser är:
• Km-skatten bedöms introduceras inom 10 år.
• Införandet drivs främst av skattebortfall från drivmedelsskatter.
• Det råder oenighet kring övriga mål som motiverar en km-skatt. Osäkerhet kring utformningen medför också oenighet kring vilka andra skatter som kan tas bort.
• Utformningen av en km-skatt både kan och bör skilja sig mellan lätta och tunga fordon.
• Det finns ett stöd för en teknikneutral utformning, där elbilar har samma skatt som andra bilar.

Medarbetare: Cecilia Hult

Nyckelord: Delfistudie, kilometerskatt, personbilar, nya styrmedel

Typ: Rapport

År: 2018

Rapportnummer: C356

Författare: Cecilia Hult

Ladda ner publikation