Environmental assessment of Sweden-related LNG fleet in the Baltic Sea and the North Sea

Syftet med denna studie är att uppskatta emissioner till luft från de Sverigerelaterade fartyg som drivs med förvätskad naturgas (LNG) samt samhällsnyttan genom minskade externa kostnader för luftföroreningar och klimatgaser vid övergång från gasolja (MGO) till LNG-drift. Den totala samhällsnyttan från den Sverigerelaterade LNG-flottan uppskattas till 17.4 miljoner €2010 år 2017. I denna uppskattning ingår hälsoeffekter, klimatpåverkan samt minskade skador på jordbruksgrödor. Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att uppskatta emissioner till luft från de Sverigerelaterade fartyg som drivs med förvätskad naturgas (LNG) samt samhällsnyttan genom minskade externa kostnader för luftföroreningar och klimatgaser vid övergång från gasolja (MGO) till LNG-drift. Den totala samhällsnyttan från den Sverigerelaterade LNG-flottan uppskattas till 17.4 miljoner €2010 år 2017. I denna uppskattning ingår hälsoeffekter, klimatpåverkan samt minskade skador på jordbruksgrödor.

Det största bidraget till den totala nyttan kommer från förbättrad folkhälsa till följd av minskade utsläpp. Jämfört med referensflottan som går på MGO har LNG-fartyg lägre utsläpp av primära partiklar (PM2.5), kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2), vilket ger lägre koncentrationer av sekundära PM2.5 och marknära ozon. Detta resulterar i lägre förtida dödlighet. För år 2017 uppskattas LNG-flottan ge lägre utsläpp med 100 ton SO2, 160 ton PM2.5 och 3 200 ton NOx jämfört med en motsvarande MGO-flotta. Skillnaden i utsläppen av NOx motsvarar utsläpp från 24 300 tunga lastbilar (en genomsnittlig tung lastbil som kör en genomsnittlig sträcka) på svenska vägar under samma år. Skillnaden i utsläppen av växthusgaser (CO2-ekvivalenter) är enligt beräkningarna ganska liten. LNG-flottan har, jämfört med en motsvarande MGO-flotta, 6 kiloton lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter för 2017.

För 2022 års utsläppsberäkningar gjordes antagandet att både driftsatta och beställda LNG-fartyg kommer använda LNG som huvudbränsle. Detta antagande ger väsentligt högre emissionsskillnader mellan LNG-flottan och motsvarande MGO-fartyg. Den totala skillnaden uppskattas till 385 ton SO2, 540 ton PM2.5 och 11 200 ton NOx. Utsläpp av växthusgaser för år 2022 uppskattas till 640 kton CO2-ekvivalenter för LNG-flottan och 660 kton CO2-ekvivalenter för en motsvarande MGO-flotta.

Medarbetare: Stefan Åström, Katarina Yaramenka, Erik Fridell

Nyckelord: Shipping emissions, LNG, external costs

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C369

Författare: Katarina Yaramenka, Erik Fridell, Stefan Åström

Ladda ner publikation