Mobilitetstrender, städers politiska mål och fastighetsaktörers möjligheter att hantera mobilitet vid bostadsbebyggelse

Forskningsprojektet ”Sampark” studerar möjligheter att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster vid förtätning. Denna delrapport beskriver hur fastighetsaktörer kan arbeta med mobilitet vid förtätning av bostadsområden i svenska storstäder.

Sammanfattning

• Hållbart resande kan uppmuntras med bra närservice, attraktiva gångvägar, cykelparkering och kollektivtrafik.
• Parkering kan prissättas enligt affärsmässiga principer för att minska behovet av parkeringsytor, sänka byggkostnaderna och få möjlighet till lägre hyror.
• Parkering med fasta platser kan ställas om till bilparkering med tillstånd för att få bättre markutnyttjande och minska behovet av parkeringsytor.
• Boende kan erbjudas attraktiva bil- och cykelpooler som gör det enklare att bo utan att äga bil.
• Områden behöver anpassas till den ökade e-handeln med möjlighet att ta emot typer av varuleveranser.
• Den kommande elektrifiering av bilparken ställer krav på ändamålsenliga laddtjänster.

Medarbetare: Anders Roth, Mats-Ola Larsson, Johan Holmqvist

Nyckelord: Förtätning, bebyggelse, mobilitet, parkering, strategier

Typ: Rapport

År: 2018

Rapportnummer: B2322

Författare: Mats-Ola Larsson, Johan Holmqvist, Anders Roth

Ladda ner publikation