Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen (HASS) är ett utmaningsdrivet innovationsprojekt som utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mindre bilberoende livsstil i samhällen utanför storstäder.

Sammanfattning

Stationssamhällena Lerum och Nödinge (i Ale kommun) strax utanför Göteborg har varit testarenor i projektet. 24 projektpartners från olika sektorer har deltagit; kommuner, regioner, forskningsorganisationer, fastighetsbolag, detaljhandel, banker, mäklare, företag inom persontransport samt en it-plattformsleverantör.

Projektet tar sin utgångspunkt i två konkreta politiska mål; öka byggandet i kommunerna och minska utsläppen från transporter. Den mark som kommunerna vill bygga på ligger vanligtvis nära stationerna, men upptas ofta av bilen för parkeringar och vägar. En del av projektet handlar om hur man kan använda marken runt stationerna mer effektivt, samtidigt som den blir mer attraktiv. Tanken med minskad parkeringsyta ger skjuts åt andra lösningar än privatbil för resor och transporter. Projektet har därför utvecklat och testat lokala res- och transporttjänster (mobilitetstjänster) kopplade till ett gemensamt belöningssystem. SMART-appen, som belönar hållbart resande, användes i projektet med syftet att testa om belöningar kan få människor att ändra sina resvanor. Vidare utvecklades en affärsmodell för plattformen (appen) för lokala res- och transporttjänster. I projektet har en medskapandeprocess använts, där både projektparter och allmänhet har bjudits in att tycka till och uttrycka sina behov.

Parkeringsstudien, planeringsverktyget för markexploatering samt själva projektprocessen har varit till stor nytta för parterna. Test och användning av mobilitetstjänster och tillhörande plattform har också gett värdefull kunskap, men en lansering har inte varit aktuell på grund av bristande lönsamhet och intresse och för att kommun eller stat antagligen behöver ta en mer aktiv roll.

Medarbetare: Sebastian Bäckström, Åsa Hult, Anders Roth

Typ: Rapport

År: 2018

Rapportnummer: C318

Författare: Åsa Hult, Anders Roth, Sebastian Bäckström, Camilla Stålstad, Julia Jonasson, Maja Kovacs, Ida Röstlund, Lisa Bomble

Ladda ner publikation