Klimatförändringen och miljömål

Forskningsprogrammet CLEO har varit inriktat på att kvantifiera hur klimatförändringen kommer att påverka våra möjligheter att nå miljömål som även påverkas av långdistanstransporterade luftföroreningar. I denna rapport presenteras en sammanfattning av ett urval av programmets forskningsresultat.

Sammanfattning

Forskningsprogrammet CLEO, Climate change and Environmental Objectives, startades 2010 efter en utlysning från Naturvårdsverket där man efterfrågade forskning med en övergripande målsättning att få: * En analys och kvantifiering av hur förändringar i klimatet, såsom temperatur, nederbörd och avrinning, påverkar förutsättningarna att nå de miljömål som påverkas av långväga transporterade luftföroreningar * En beskrivning och analys av synergier och målkonflikter av åtgärder, både nationellt och internationellt, för att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar för att nå uppsatta miljömål. * Förbättrad kunskap om grundläggande processer för att ta fram tillförlitliga prognoser och scenarier för utvecklingen mot miljömålen, förbättrade indata till existerande modeller samt bättre sammanlänkning av modeller för klimat, luft och ekosystem.

Programmet har fokuserat på miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och i viss mån Giftfri miljö. Då målsättningen var att ta fram resultat som är relevanta för pågående arbete med miljömålen och för långsiktiga överväganden så har CLEO arbetat med framtidsscenarier som både fokuserat på en relativt nära framtid (2030), och i vissa avseenden ett längre tidsperspektiv (2100).

Medarbetare: Sara Jutterström, Sofie Hellsten, Stefan Åström, Tomas Gustafsson, John Munthe, Karin Kindbom, Mikael Malmaeus, Per_Erik Karlsson, Filip Moldan, Johanna Stadmark

Typ: Rapport

År: 2016

Rapportnummer: C170

Författare: John Munthe, Jenny Arnell, Filip Moldan, Per_Erik Karlsson, Stefan Åström, Tomas Gustafsson, Karin Kindbom, Sofie Hellsten, Karin Hansen, Sara Jutterström, Maria Lindblad, Haben Tekie, Mikael Malmaeus, Johanna Stadmark, Joakim Langner, Berit Arheimer, Göran Lindqvist, Magnuz Engardt, Thomas Bosshard, Camilla Andersson, Robert Bergström, René Capell, Manu Thomas, Lars Gidhagen, Helén Andersson, Charlotta Pers, Johan Strömqvist, Jonas Olsson, Wei Yang, Kean Foster, Kevin Bishop, Staffan Åkerblom, Johan Temnerud, Annemieke Gärdenäs, Martin Rappe George, Linnea Hansson, Matthias Hallqvist Håkan Pleijel, Cecilia Akselsson, Jörgen Olofsson, Veronika Kronnäs, Julia Hytteborn Hans-Christen Hansson, Veronika Kronnäs

Ladda ner publikation