Nya styrmedel inom avfallsområdet?

Sammanfattning

Svensk avfallshantering styrs av en mängd olika politiska dokument. Bland dessa finns EUs avfallsdirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen samt annan sektorspolitik, exempelvis energipolitik. En mängd styrmedel påverkar avfallshanteringen, exempelvis deponiförbud, deponiskatt och producentansvaret som gäller för vissa produktgrupper. Ett flertal statliga utredningar har under det senaste decenniet föreslagit och utvärderat ytterligare styrmedel inom avfallsområdet. Det finns skäl att anta att detta kommer att fortsätta. Ett skäl är EUs avfallsdirektiv som kräver att den så kallade avfallshierarkin ska styra avfallspolitiken, även om undantag kan göras baserat på ett livscykeltänkande. I det sammanhanget kan man notera att många styrmedel som idag finns inom avfallsområdet styr avfall bort från deponering, det finns dock få generella styrmedel som styr mot avfallsminimering eller ökad återvinning förutom producentansvaret som dock bara gäller vissa produktgrupper. Ett annat skäl att se över styrmedlen inom avfallsområdet är att det nationella miljökvalitetsmålet om att den genererade mängden avfall inte ska öka beskrivs som svårt att nå. Ytterligare ett skäl att se över styrmedel inom avfallsområdet är att klimatpolitiken kommer att ställa krav på alla samhällssektorer att minska sina utsläpp av växthusgaser. Här har avfallsområdet en unik möjlighet genom att den inte bara kan minska sina egna utsläpp, utan också minska utsläppen i andra samhällssektorer. Denna studie är en del av ett större forskningsprogram om Hållbar avfallshantering. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är bland annat att föreslå och utvärdera styrmedel som kan leda till en mer hållbar avfallshantering. Denna delstudie syftar till att göra en översikt över styrmedel inom avfallsområdet och att föreslå styrmedel som är intressanta att utvärdera inom andra delprojekt av forskningsprogrammet. Tonvikten ligger på styrmedel i de övre delarna av avfallshierarkin. Förslag på styrmedel genererades genom flera möten med olika aktörer inom avfallsområdet samt litteraturstudier. En prioritering av styrmedel gjordes baserat på flera kriterier däribland miljöaspekter, ekonomi och acceptans. En workshop med intressenter ordnades också där deltagarna fick rösta för och emot olika styrmedelsförslag. De styrmedelsförslag som på olika sätt kommer att utvärderas i forskningsprogrammet är: · Information till konsumenter och företag · Skatt på råvaror · Viktsbaserad avfallstaxa · Miljödifferentierad avfallstaxa · 'Reklam, ja tack!' · Återvinningscertifikat · Utvecklade insamlingssystem, t.ex. fastighetsnära insamling, insamling av materialfraktioner · Skatt på förbränning av fossilt brännbart avfall (klimatskatt) · Skatt på förbränning av avfall för styrning mot ökad återvinning generellt · El-certifikat · Skatt på farliga ämnen · Negativ märkning av varor baserat på kemikalieinnehåll · Förbättrad tillsyn · Ändrade momsregler · Förbud mot förbränning av återvinningsbara material 7 Förutom dessa styrmedel innehåller rapporten också en översikt över andra styrmedel inom avfallsområdet.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: avfall, styrmedel

Typ: Artikel

År: 2010

Rapportnummer: A1838

Författare: Mattias Bisaillon, Göran Finnveden, Maria Noring, Åsa Stenmarck, Johan Sundberg, Jan-Olov Sundqvist, Tyskeng Sara

Publicerad i: KTH, 2009 http://www.infra.kth.se/fms/publikationer/2009.html. TRITA-INFRA-FMS 2009:7. ISSN 1652-5442