Arbetsmaskiner. Uppdatering av metod för emissionsberäkningar

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva en föreslagen metod för beräkning av utsläpp från arbetsmaskiner för åren från 1990 och framåt för den internationella rapporteringen till UNFCCC, EU Monitoring Mechanism, EU:s Takdirektiv samt CLRTAP. I rapporten kommer att redogöras för val av metod samt vilka, var och hur underlagsdata ska ingå i beräkningarna. Syftet är också att beskriva var och vilka insatser som bör göras för att höja kvaliteten på framtida utsläppsdata och därmed möjliggöra mer detaljerad redovisning.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: arbetsmaskiner, emissioner

Typ: Artikel

År: 2010

Rapportnummer: A1771

Författare: Erik Fridell

Publicerad i: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMED Rapport Nr 39 2010. www.smed.set. ISSN: 1653-8102