Utvecklingsprojekt Avfallsbehandlingsanläggningar Delprojekt 2. Att använda miljörapporter som datakälla för avfallsbehandling

Sammanfattning

I projektet har utvärderats hur miljörapporter ska användas vid framtagande av statistik om avfallsbehandling, främst för rapporteringen enligt EU:s avfallsstati-stikförordning. Resultatet visar att miljörapporterna normalt innehåller de viktigas-te uppgifterna, t.ex. om behandlat avfall, men att det ofta även saknas flera uppgif-ter som behövs, t.ex. uppkommet avfall för vissa behandlingsslag och uppkommet allmänt avfall. Användning av miljörapporter måste därför kombineras med använ-dande av avfallsfaktorer eller återanvändning av gamla data. Anledningen att upp-gifter saknas i miljörapporterna torde bero på att de inte krävs enligt miljörapport-föreskriften.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: Avfallsbehandling, miljörapport, datakälla

Typ: Artikel

År: 2009

Rapportnummer: A1696

Författare: Jan-Olov Sundqvist, Marie Collin, Per Edborg

Publicerad i: SMED. www.smed.se. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. ISSN: 1653-8102, Rapport Nr 30 2009