Efter stormen: Kvicksilverhalterna ökar

Sammanfattning

Utlakningen av både kvicksilver och kväve från mark till vatten riskerar att öka i hela Götaland till följd av stormen Gudrun. I de värst drabbade områdena kan halten av den mycket giftiga formen av kvicksilver (metylkvicksilver) öka med mer än 50 procent i avrinningsvattnet. Lokalt kan det innebära en risk för ökade kvicksilverhalter i fisk eftersom metylkvicksilver är bioackumulerbart.

Medarbetare: Sofie Hellsten, John Munthe

Nyckelord: kvicksilverutlakning, Storm

Typ: Artikel

År: 2006

Rapportnummer: A1665

Författare: John Munthe, Sofie Hellsten, Olle Westling, Therese Zetterberg

Publicerad i: Miljöforskning, Nr. 3. Juni 2006. sid 26-27