Alkylatbensin i småbåtsmotorer. Analys av miljöfördelar

Sammanfattning

Polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) är en grupp ämnen som finns i petroleumprodukter (t.ex. bensin), men som även bildas vid ofullständig förbränning, t.ex. i motorer. PAHer har visats orsaka en rad toxiska effekter på fisk. De har bland annat visats påverka immunförsvaret negativt, förändra uttryck av olika gener, ge upphov till genetiska skador, orsaka blödningar, missbildningar, hjärtfel, nervcellsdöd, samt vid högre exponeringar ge upphov till ökad dödlighet. 2-taktsmotorer för fritidsbåtar har låg verkningsgrad. En stor del av bränslet går rakt genom motorn och ut med avgaserna utan att förbrännas. Denna så kallade spolförlust har uppskattats utgöra 20-30 % av bensinförbrukningen. En stor del av de PAHer som finns i bensinen följer alltså med avgaserna ut och hamnar direkt i vattnet, eller i luften över det vatten, där båten framförs. Vidare bildas det även PAHer vid förbränningen i motorn. Även dessa följer med avgaserna ut i miljön. Transportsektorn har uppskattats stå för cirka en tredjedel av de totala utsläppen av PAHer till luft i Sverige. De relativa bidraget till vatten är svårare att uppskatta. Fritidsbåtar står för ca 10 % av transportsektorns utsläpp av kolväten. Om utsläppen av PAH följer utsläppen av kolväten, är fritidsbåtarnas bidrag cirka 10 % av transportsektorns. Fritidsbåtarnas utsläpp sker dock direkt till vatten, eller till luft över vatten. Det relativa bidraget från fritidsbåtar till vatten torde därför vara avsevärt högre. Ett flertal studier har visat att avgasvatten, dvs. vatten som en motor körts i, är toxiskt för bland annat fiskar och kräftdjur. Halterna giftiga ämnen i kölvatten efter en båt med 2-taktsmotor körd på bensin är tillräckligt höga för att orsaka negativa effekter på fisk. Utsläppen från 1 liter bensin kan kontaminera upp till 5000 m3 vatten till en nivå som potentiellt kan ge toxiska effekter. 2-taktsmotorer körda på alkylatbensin har visats sig kunna ge betydligt lägre utsläpp, 60-100 gånger, av toxiska PAHer. Vidare har i de toxicitetsstudier med kräftdjur där effekter av avgasvatten från alkylatbensin och vanlig bensin jämförts, alkylatbensin visats ge 2-10 gånger lägre toxicitet. Det har dock ej gjorts några studier avseende toxicitet för avgasvatten från alkylatbensin på fisk. Forskningen som finns tyder på att miljöpåverkan från fritidsbåtar kan minskas med en övergång från standardbensin till alkylatbensin. Mer studier behövs dock för att kunna kvantifiera betydelsen för fiskbestånd av en övergång.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: Alkylatbensin, småbåtsmotorer, miljöfördelar

Typ: Artikel

År: 2010

Rapportnummer: A1604

Författare: Karl Lilja, Ann-Sofie Allard, Erik Fridell, Eva Brorström-Lundén

Publicerad i: Naturvårdsverket, Oktober 2009 Rapport 6307. ISBN 978-91-620- 6307-8.pdf. ISSN 0282-7298. Elektronisk publikation