Utvärdering av svensk avfallspolitik i ett systemperspektiv

Sammanfattning

Målet med projektet har varit att för Sverige samt för två olika regioner göra beräkningar/bedömningar av vilka miljöeffekter som uppnåtts genom utvecklingen inom avfallsområdet. I studien har inte ingått att beräkna kostnader för de olika åtgärder som vidtagits. I studien har använts LCA-metodik för att utvärdera avfallshanteringen. En särskild utvecklad Excel-modell, kallad WAMPS) har använts. I studien har vi undersökt vilka miljökonsekvenser som utvecklingen inom avfallsområdet har bidragit med. Studien har omfattat tre delstudier: dels en nationell studie, dels studier i två regioner (Sysav-regionen och NSR-regionen). Fokus har varit på det kommunala avfallet, inkl. producentansvarsavfall, d.v.s. hushållsavfall samt annat avfall som tas omhand på kommunala avfallsanläggningar eller genom producentansvaret. De miljöeffekter vi studerat är växthuseffekt, försurning, eutrofiering (övergödning) och fotooxidantbildning. Dessutom har miljöekonomiska värderingar gjorts, där 'värdet' av olika emissioner har lagts ihop. De generella slutsatser som man kan dra av samtliga delstudier är följande: 1. Avfallspolitiken har lett till en avfallshantering som ger minskad miljöpåverkan. De miljöeffektkategorier som undersökts är växthuseffekt, försurning, övergödning och fotooxidantbildning. På nationell nivå har samtliga dessa kategorier minskat tydligt mellan 1994 och 2004, och med planerad utveckling kommer ytterligare minskad miljöpåverkan att uppnås till 2010. 2. Räknat i hela Sverige har utsläppen av växthusgaser från hantering av hushållsavfall minskat med ca 2 miljoner ton CO2-ekvivalenter mellan 1994 och 2004 och det finns möjlighet att minska med ytterligare ca 2 miljoner ton/år. Räknar med även det industriavfall som hanteras på kommunala anläggningar och liknande har utsläppen mellan 1994 och 2004 minskat lite mer än 2 Mton CO2-ekvivalenter/år, och den återstående potentialen är ytterligare mer än 6 Mton/år. 3. När man räknar ihop miljökostnaderna för hantering av hushållsavfall på nationell nivå, har dessa sjunkit med ca 4 miljarder kr/år mellan 1994 och 2004, och potentialen för framtiden är ytterligare ca 1 miljard kr/år lägre till år 2010. 4. Både den nationella studien och de två regionala studierna har visat att avfallspolitiken är miljörelevant. Miljöpåverkan har minskat mellan 1994 och 2004. Med de mål som satts upp för framtiden och med de planer som utarbetats regionalt, kommer ytterligare förbättringar att ske. De regionala studierna har visat att man i de studerade regionerna arbetar efter relevanta avfallsplaner.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: avfallspolitik, systemperspektiv

Typ: Artikel

År: 2007

Rapportnummer: A1588

Författare: Jan-Olov Sundqvist

Publicerad i: Avfall Sverige, Rapport 2007:10. Avfall Sverige, Malmö. url: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=1603&_locale=1. ISSN 1103-4092