Årsrapport 2005. Asta. Luftvårdsstrategi på agendan

Sammanfattning

ASTA programmet har under 2005 fortsatt att producera resultat som stöd till nationellt och internationellt luftvårdsarbete. På det internationella planet är hälsoeffekterna den drivande frågan för kommande åtgärdsstrategier och ASTA har här bidragit med ny kunskap om partiklars källor och förekomst samt hur partiklar ska behandlas i atmosfärsmodeller. På det nationella planet är försurningsfrågan fortfarande mycket aktuell. I vissa områden har minskat nedfall lett till en begynnande återhämtning medan andra områden är så svårt drabbade att en fortsatt kalkningsverksamhet behövs för att upprätthålla en acceptabel vattenkvalitet. Arbetet med utveckling av modeller för vegetationsförändringar kopplade till nedfall av kväve, försurning och klimat har också fortsatt. Området är komplext och fortsatt forskning behövs. ASTA har under de senaste åren starkt bidragit till utvecklingen och till att frågan har uppmärksamhet internationellt. Ozonproblemet har under våren 2006 åter uppmärksammats med kraftigt förhöjda halter. Under 2005 var ASTAs forskare internationellt drivande i utvecklingen av fluxbaserade koncept för beskrivning av ozoneffekter på skog och grödor. Slutligen har ASTA fortsatt med utveckling av miljöekonomiska beräkningar av skador av luftföroreningar. Under 2005 har arbetet fokuserats på ozon och försurning och resultaten kommer att rapporteras under början av 2006. ASTA har under 2005 också arrangerat ett antal workshops inom området. Bland annat en internationell workshop om samhällsvetenskapens roll i det internationella luftvårdsarbetet i Göteborg, oktober 2005, samt en workshop fokuserad på hur icke-tekniska åtgärder ska inkluderas i åtgärdsscenarier, december 2005. Mer information och rapportering från dessa aktiviteter finns på vår hemsida asta.ivl.se. Slutligen kan konstateras arr 2006 är det sista året för ASTA. Således kommer aktiviteterna under detta år än mer fokuseras på syntes och bokslut. ASTA planerar arr anordna en workshop inriktad på framtida strategier inom luftföroreningsområdet under våren 2007 som kommer arr bli en naturlig slutpunkt för programmet. Vår förhoppning är också arr stora delar av ASTAs aktiviteter kommer att fortsätta i en annan form men med samma grundläggande målsättning: att ge stöd till nationellt och internationellt åtgärdsarbete inom området luftföroreningar.

Medarbetare: Stefan Åström, John Munthe, Karin Persson, Per_Erik Karlsson, Filip Moldan, Peringe Grennfelt

Nyckelord: luftvårdsstrategi, atmosfärsmodeller, försurning

Typ: Artikel

År: 2005

Rapportnummer: A1543

Författare: John Munthe, Peringe Grennfelt, Olle Westling, Filip Moldan, Veronika Kronnäs, Hans-Christen Hansson, Karin Persson, Salim Belyazid, Per_Erik Karlsson, Catarina Sternhufvud, Stefan Åström

Publicerad i: http://asta.ivl.se/ASTA_arsrapport_2005.pdf