Biologisk avfallshantering i Norge och Sverige: Vad fungerar bra och vad kan fungera bättre - En syntesstudie av de nio delprojekten i BUS-projektet

Sammanfattning

Tekniken som används vid biologisk avfallsbehandling befinner sig i en utvecklingsfas. Därför har det varit viktigt att utvärdera befintliga anläggningar, vilket gjorts i en serie delprojekt under arbetsnamnet BUS. Delrapporterna finns tillgängliga i elektronisk form och den nu föreliggande rapporten är en syntes av dessa. Motiven för satsningen på biologisk avfallshantering i Norge och Sverige är att återföra växtnäringsämnen som kan återföras till odling och att minska deponeringen av avfall. I båda länderna har regeringarna uttalat att man föredrar biologisk behandling av matavfall framför förbränning. Problemen har gällt driftstörningar, lukt mm.Resultatet av BUS-studierna visar att: Biologisk avfallsbehandling är ett komplement till förbränning för att uppfylla deponeringsförbudet mot organiskt avfall. Biologisk avfallsbehandling är ett miljömässigt acceptabelt alternativ till förbränning. Förbränning av bioavfall tillsammans med övrigt avfall är dock billigare och effektivare, men biologisk behandling är ett steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat samhälle. Driftproblemen har främst två orsaker: 'Fel' avfall har tagits emot. Felaktiga val av utrustning har gjorts vid projektering, främst för klen mekanisk utrustning. Dessa problem går att åtgärda genom bättre kontroll av det avfall som tas emot och genom bättre projektering och upphandling. Luktproblem går att minska men kan inte helt undvikas. Därför bör anläggningar för biologisk behandling lokaliseras med eftertanke och inte för nära bostadsbebyggelse. Utredarna påpekar att statsmakterna varit pådrivande medan kommunerna tagit de flesta initiativen. Man efterlyser en diskussion om vem som 'äger frågan' och föreslår att även andra aktörer engageras i en samverkan när systemen byggs ut. I rapporten identifieras också områden där det finns stora behov av fortsatt forskning och utveckling.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: Biologisk avfallshantering, syntesstudie, BUS-projektet

Typ: Artikel

År: 2008

Rapportnummer: A1540

Författare: Jan-Olov Sundqvist

Publicerad i: RVF Rapport 05:14., http://www.rvf.se/m4n?oid=2005:14/