Industrins avfall 2002

Sammanfattning

I denna undersökning har vi kommit fram till följande resultat. Totalt har det inom branscherna utvinnings- och tillverkningsindustri uppkommit drygt 73 miljoner ton avfall under år 2002. Klart mest avfall har uppkommit inom utvinningsindustrin, drygt 54 miljoner ton, vilket motsvarar ca 74 % av den totala mängden för branscherna. Motsvarande värden för den förra undersökningen avseende år 1998 var drygt 83 miljoner ton totalt, varav knappt 64 miljoner ton för utvinning. Utvinningen stod då för ca 77 % av de totala mängderna. Minskningen av avfall från utvinningsindustrin beror på att produktionen minskat. Tillverkningsindustrins avfallsmängder minskade något, från nästan 20 miljoner ton år 1998 till knappt 19 miljoner ton år 2002. Denna ändring ligger inom felgränserna. Inom tillverkningsindustrin uppkom mest avfall inom Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin, följt av Trä- och trävaruindustrin och Stål- och metallverk. År 1998 var ordningen Trä- och trävaruindustrin följt av Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin och Stål- och metallverk, se Tabell nedan. Farligt avfall uppgick inom utvinning och tillverkning år 2002 till 676 000 ton, vilket är mindre än 1 % av det totala avfallet. 1998 var mängden farligt avfall något större, 801 000 ton. Skillnaderna ligger inom felmarginalerna och är inte statistisk signifikant. Vad gäller behandling av avfallet inom tillverkningsindustrin märks minskad deponering och ökad förbränning med energiutnyttjande år 2002 jämfört med undersökningen för år 1998. Nu är andelen deponerat avfall 10,5 %, medan förbränning med energiutnyttjande är 39 %. Materialåtervinning ligger fortfarande på en hög nivå, 44 %, se diagrammet nedan. Inom utvinningsindustrin dominerar, liksom tidigare år, den interna deponeringen, som står för 95 % av behandlingen osv

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: avfall, industri

Typ: Artikel

År: 2004

Rapportnummer: A1537

Författare: Per Edborg, Jan-Olov Sundqvist, Annmari Blom, Helena Looström Urban

Publicerad i: "Naturvårdsverket, Rapport 5371 April 2004. ISBN 91-620-5371-X.pdf; ISSN 0282-7298. SMED"