Arbetsmaskiner - Inventering av utsläpp, teknikstatus och prognos

Sammanfattning

De två rapporterna i denna volym innehåller uppdaterade beräkningar av utsläpp av föroreningar och klimatpåverkande gaser. Beräkningsåret är 2006. Tillsammans släpper arbetsmaskiner och arbetsredskap ut 27 tusen ton kväveoxider per år. Det är ungefär 15 % av totala utsläppen. Se tabell N1. Utsläppen väntas minska drastiskt till 2020, tack vara de beslutade kravskärpningarna. 3.4 miljoner ton koldioxid motsvarar ca. 5 % av totala utsläppen. Prognosen visar relativt stor minskning av utsläppen av föroreningar till 2020. Det är mycket effektiv avgasrening på större dieseldrivna maskiner som väntas ge ett sådant genomslag. De två grupperna maskiner, som ägnas var sin del i denna volym, karaktäriseras inte bara av skilda motorprinciper, utan också att de är stora respektive små, och samtidigt används yrkesmässigt resp. privat. Figuren beskriver skillnaderna på ett annat sätt. De stora står för de mesta av bränsleförbrukning och kväveoxider, medan de mindre släpper ut övervägande delen av kolväten. Detta är situationen 2006. Med prognosen ökar andelen utsläpp från de mindre maskinerna till 2020.

Medarbetare: Stefan Åström, Erik Fridell

Nyckelord: arbetsmaskiner, utsläpp

Typ: Artikel

År: 2007

Rapportnummer: A1495

Författare: Christian Wetterberg, Roger Magnusson, Magnus Lindgren, Stefan Åström, Erik Fridell, Mohammed Belhaj

Publicerad i: Naturvårdsverket. ISBN 91-620-5728-6.pdf. ISSN 0282-7298, Rapport nr 5728. September 2007