Uppdatering av utsläpp till luft från arbetsfordon och arbetsredskap för Sveriges internationella rapportering

Sammanfattning

Sveriges rapportering av utsläpp till luft till Klimatkonventionen (UNFCCC) samt till Konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) har under de ca fem senaste åren i fallet arbetsfordon och arbetsredskap till stora delar vilat på en genomgripande 'bottom-up' inventering utförd av IVL under 1999 avseende 1997 års utsläpp. Till viss del är därmed svenska officiella utsläppsdata för denna sektor föråldrade. Föreliggande projekts syfte har varit att, med utgångspunkt från den förra inventeringen från 1999, göra en uppdatering av de nationella utsläppen från arbetsfordon och arbetsredskap, där hänsyn tas till bl a: förändringar i bestånd och andra aktivitetsrelaterade data (t ex driftstider) sedan den förra inventeringen, reella sådana eller genom att ny kunskap på området tagits fram införandet av avgaskrav inom EU på dieselmotorer i arbetsfordon stegvis från 1999 ny kunskap om emissionsfaktorer för arbetsfordon och arbetsredskap Baserat på den förra inventeringen från 1999 har inom föreliggande projekt nya 'bottom-up'-beräkningar av de nationella utsläppen från arbetsfordon och arbetsmaskiner utförts för åren 1998 och 2002. Utifrån dessa har sedan de årsvisa utsläppen från arbetsfordon och arbetsmaskiner för hela perioden 1990-2002 räknats om för samtliga de ämnen som idag redovisas avseende utsläpp relaterade till diesel- och bensinanvändning inom den mobila sektorn i Sveriges internationella rapportering (CO2 inkl bränsleförbrukning, CH4, N2O, NOx, SO2, NMVOC, CO, NH3, samt partiklar i form av TSP, PM10 och PM2.5). För de nya 'bottom-up'-beräkningarna har för aktuella uppgifter på bestånd av arbetsfordon uppdelade på näringsgren i hög grad utnyttjats statistik tillgänglig via trafikregistret kombinerat med företagsregistret. För uppgifter om fordonsbestånd och aktivitetsdata avseende arbetsredskap (gräsklippare och trimmers) har för första gången utnyttjats SCB's s k OMNIBUS-undersökning - som riktas mot svenska hushåll - med gott resultat.

Medarbetare: Tomas Gustafsson, Åke Sjödin

Nyckelord: utsläpp till luft, arbetsfordon, arbetsredskap

Typ: Artikel

År: 2004

Rapportnummer: A1431

Författare: Eje Flodström, Åke Sjödin, Tomas Gustafsson

Publicerad i: Utgivare Sveriges Meteologiska och Hydrologiska Institutet. www.smed.se, Rapport nr 2 2004 SMED ISSN: 1652-4179.