Vad händer med luftföroreningsutsläppen i Polen och hur påverkas svensk miljö?

Sammanfattning

Denna studie har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket i syfte att redoivsa utsläppen till luft i Polen samt den utveckling som sker eller kan förväntas utifrån planerade förändringar av energisystem, trafikplanering, införande av nytt regelsystem på miljösidan, samt inte minst utifrån de förändrigar som kan komma till stånd genom en fri marknad i Polen. Bakgrunden är den starka påverkan som utländska luftutsläpp har på de svenska ekosystemen. Såväl utsläppen inom de nuvarande EU-länderna som utsläpp i de före detta östländerna är av betydelse. För utsläppen i EU länderna har Sverige som EU-land möjlighet till både insyn och påverkan. Inom EU har också ställts ett antal förslag som då det genomförs kommer att avsevärt förbättra miljösituationen i Euopa som helhet och även inom Sverige. I andra länder är bilden av hur utsläppen kan förväntas förändras över tiden inte lika klar. Polen är ett av de viktigaste länderna för svensk miljö. Om utsläppsmängderna i Polen kommer att öka eller minsska beror till stor del på den allmänna samhällsutvecklingen. Utvecklingen är dessutom beroende av vad som händer i ett famtida EU. Oavsett om Polen blir medlen i EU eller ej, kommer sannolikt EUs regelsystem - nuvarande och framtida - att utgöra grunden för utvecklingen av Europas miljö

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: luftföroreningsutsläpp, Polen, Balticum, svensk miljö, luft, yttre miljö

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A1395

Författare: Gun Lövblad, Curt-Åke Boström, Lena Skärby, Peringe Grennfelt

Publicerad i: Naturvårdsverket. ISBN 91-620-4937-2. ISSN 0282-7298, Göteborg oktober 1995