Fysikaliska separationsmetoder. Avsnitt 1. Membranfiltrering

Sammanfattning

BAT (Best Available helt Technology) för industriella avloppsvatten har under många år varit liktydigt med långtgående slutbehandlingar i avsikt att skydda recipienter och kommunala avloppsreningsverk. I takt med allt mer förfinad analysteknik och att i utvecklandet av allt känsligare toxicitetstester har kraven skärpts allt mer. Detta har inneburit att ytterligare kostnadskrävande behandlingssteg installerats. För många industriella avloppsvatten erhåller man efter denna behandling ett vatten med så hög kvalitet att det uppfyller det av riksdagen formulerade kravet på ofarlighet, vilket ska uppnås runt år 2000. Är dessa vatten tillräckligt 'ofarliga' för att återvändas i processen?

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: Reningsteknik,omvänd osmos, Tryckdriven filtrering, Mikrofiltrering, Ultrafiltrering, Nanofiltrering

Typ: Artikel

År: 1996

Rapportnummer: A1326

Författare: Östen Ekengren

Publicerad i: Miljö & Utveckling 1/96, sid 18-22