Valsoljors processkemi i emulsionssystem. Del 2

Sammanfattning

En metod kallad 'plan mot cylinder' har vidareutvecklats och utprovats för vissa tillämpningar. I en ombyggd svarv trycks en plan provkuts med kontinuerligt ökande belastning mot en roterande cylinder av hårt material (kullagerstål). Härvid deformeras provet elastiskt, medan ingen mätbar materialförlust genom nötning kunnat konstateras. Valsoljeemulsion sprutas kontinuerligt mot cylindern omedelbart ovanför kontaktpunkten. Med tryckgivare registreras normalkraften och tangentialkraften på provkutsen kontinuerligt under mätförloppet. Man kan därigenom bestämma friktionskoefficienten som funktion av belastningen. Generellt sjunker friktionskoefficienten till ett flackt minimum vid ca 0.05-0.1 i intervallet 500-1000 N belastning, för att därefter öka något och plana ut till en något högre nivå i intervallet 2000-3000 N. Vid denna belastning är trycket i kontaktpunkten 150-200 MPa. Precisionen(korttidsstabiliteten) vid bestämning av frictionskoefficienten har uppmätts till ca. 10-15% relativt. Med denna precision kunde t.ex. en signifikant skillnad i friktionskoefficient mellan två olika aluminiumlegeringar uppmätas. Den uppmätta skillnaden går dock åt 'fel' håll jämfört med praktiska erfarenheter i valsverket, och vi har t.v. ingen förklaring till detta.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: metodik, analyser, provtagning,omvänd osmos, GC- och IR-analyser emulsionssystem, smörjbarhetstester, valsstruktur, ultrafiltrering

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A991

Författare: Arne Bengtson, A Eklund, A Jönsson, E Johansson, Östen Ekengren, Jonas Tolf, Jan-Erik Bjurhem

Publicerad i: IVL Stockholm, Stockholm, september 1994