Skogsskador i Sverige. Nuläge och förslag till åtgärder.

Sammanfattning

Skogsskadeutredningen har haft till uppgift att sammanställa och värdera nuvarande kunskap rörande skogsskadornas omfattning och orsaker, att utreda skogsskadeforskningens omfattning och inriktning samt ange behovet av åtgärder för att motverka skogsskadorna på kort och lång sikt. Utredningen har i sitt arbete även behandlat övervakning av skogsskador.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: biologiska effekter,skog, försurning, kådrinning, miljöövervakning, kronutglesning, Hallandssjukan, markkemi,kvävemättnad, marknära ozon, O3

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A953

Författare: Peringe Grennfelt, G Fredriksson, M Stern, K Matsson

Publicerad i: Skogsstyrelsen, Jönköping, Skogsskadeutredningen 1994 - Huvudrapport. Rapport 7, 1994.