Konvertering av oljebergrum till energilager

Sammanfattning

Inför konverteringen av oljebergrum till energilager förutsågs några problemområden. För att få ett bättre underlag för bedömningen av genomförbarheten undersöktes dessa genom försök i laboratorieskala. I projektet ingick också att följa upp konverteringen och driften av energilagret. Drifttekniskt har energilagret fungerat väl, även om nyttjandegraden hitintills varit låg. Ett kvarstående problem är att koncentrationen av salter/joner i bergrumsvattnet har ökat p.g.a. att installerat avhärdningsfilter har varit otillräckligt. Detta innebär en risk för att inkrusterbildning/beläggning av värmeväxlarytorna kan komma att uppstå. Energibalansberäkningar för 1991 och 1992 visar att det årligen har laddats in 6,4 respektive 8,0 GWh. Av denna energimängd har 1,3 respektive 1,7 GWh urladdats d.v.s. ca. 20 % har återförts till fjärrvärmenätet. Differensen där emellan är energiförluster. Dessa beror huvudsakligen på konvektiva förluster orsakade av utläckage och värmeledning via bergrumsväggarna. För närvarande svarar energilagret för ca. 2 % av den årligen levererade enrgimängden till Oxelösunds fjärrvärmenät.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: energi,bergrum, energilager, avhärdning, värmeväxling

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A947

Författare: Rune Bergström, Östen Ekengren

Publicerad i: Byggforskningsrådet, R37:1993