Möjligheter att minska miljöbelastningen från ytbehandlingsindustrin

Sammanfattning

I dagsläget har i stort sett samtliga ytbehandlingsindustrier infört kemisk fällning som behandlingsmetod vilket kraftigt minskat utsläppen i vattenfas. Metoden har dock den nackdelen att den genererar ett metallhydroxidslam som blir allt svårare att deponera samtidigt som återvinning av metaller försvåras. Kemisk fällning medför även svårigheter att nå de utsläppsriktvärden som exempel gäller när PARCOMs nya riktlinjer träder i kraft. Detta har medfört att det från olika håll kommer propåer om att ytbehandlingsindustrin ska övergå till mer slutna processer.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: reningsteknik, metaller,ytbehandling, processbad, krom, Cr, cyanider, betning, avfettning, komplexbildare, tensider,separationsteknik, olja, recirkulering

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A942

Författare: Östen Ekengren

Publicerad i: "Nordisk Ministerråd, Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:561. ISBN 92 9120 243 6; ISSN 0906-3668"