Rengöring av metallytor - en översikt

Sammanfattning

Målsättningen med projektet är att sammanställa relevant befintlig information och att experimentellt ta fram ny aktuell information i syfte att öka deltagarnas processekemiska kunskaper med avseende på * rengöringsmekanismer * rätt val av rengöringsprocess för olika situationer * optimering av rengöringsprocesser * optimering av processerna med avseende på yttre och inre miljö. Avsikten med föreliggande delrapport är att sammanställa vad som är känt idag för att ge en första teoretisk överblick av hela rengöringsprocessen, dvs ytegenskapernas förändring före, under och efter tvätt, rengöringsmekanismer, rengöringsmedel samt recirkulering och destruktion av processvätskor. Teoridelen avslutas inte i och med denna delrapport. Den kommer kontimuerligt att kompletteras under projektets gång i takt med att ny kunskap framkommer inom projektets experimentella del liksom kunskap utanför projektet.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: rening,metallytor, ytegenskaper, rengöring, kemikalier

Typ: Artikel

År: 1993

Rapportnummer: A820

Författare: Helena Ardebrant, Östen Ekengren, M Jansson, Bengt Johansson, A Kornfeldt, M Marteng, Jonas Tolf

Publicerad i: Institutet för Metallforskning, IVL, Ytkemiska Institutet, IVL, IM, YKI, oktober 1992