Valsoljans processkemi i emulsionssystem

Sammanfattning

Bland stål- och metallproducerande företag finns idag ett behov av att höja kunskapsnivån om valsoljeemulsioner. Bakgrunden till detta är bl.a. ökande krav på kvalitet och produktivitet, skärpta bestämmelser avseende inre och yttre miljö, samt otillräcklig information från leverantörerna av oljeprodukter. Målet med detta projekt har varit att kartlägga nuvarande kunskapsnivå avseende valsoljeemulsionernas processkemi så heltäckande som möjligt. Detta omfattar allt från den rena valsoljans sammansättning, via smörjningen och kylningen i valsverket, till rening, recirkulering och slutbehandling. Med denna utredning som grund kan fortsatta, målinriktade forskningsuppgifter planeras.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: avloppsvatten, rening, emissioner,valsprocess, emulsioner, olja, fetter, oljefilm

Typ: Artikel

År: 1992

Rapportnummer: A803

Författare: Arne Bengtson, Östen Ekengren, M Jansson, A Jönsson

Publicerad i: "IVL Stockholm, Institutet för Metallforskning, Stockholm; Ytkemiska institutet, Stockholm; IVL, Stockholm; Maj 1992"