Atmosfärisk transport och deposition av ammoniak

Sammanfattning

Litteraturstudien behandlar emission av ammoniak från jordbruk, dess torrdeposition i närområdet, atmosfärisk omvandling av gasformig ammoniak till submikrona partiklar, långdistanstransport och torrdeposition av dessa partiklar, samt NH4,+ halter i nederbörd. Enkla beräkningar visar att en stor del av den från jordbruket emitterade ammoniaken hamnar inom ett område av 100 km från källan. Det finns därmed större möjligheter för ett land att påverka sin ammoniakdeposition genom att åtgärda sina egna källor än vad det finns för många andra luftföroreningar. Långdistanstransporten av ammoniak i form av små partiklar vilka kan torr- eller våtdeponeras är också väsentlig för länder som Sverige. De största emissionerna sker på kontinenten. Långdistanstransporten gör att södra Sverige belastas hårdare än norra. Dessutom är våra egna emissioner störst i södra Sverige. Totalt sett så deponeras i Sverige troligen något mer ammoniak än vad som emitteras.

Medarbetare: Martin Ferm, Peringe Grennfelt

Nyckelord: deposition, litteraturstudie,ammoniak, ammonium, emission, torrdeposition, våtdeposition

Typ: Artikel

År: 1986

Rapportnummer: A524

Författare: Martin Ferm, Peringe Grennfelt

Publicerad i: Naturvårdverket, Solna, Rapport 3188. Ammoniakutsläpp och dess effekter. 1986. ISBN 91-620-3188-0