Användandet av vegetation som sorbent för luftföroreningar i samband med planering av miljöstörande industrier - en litteraturstudie samt beräkningsexempel

Sammanfattning

Rapporten är resultatet av en litteraturutredning. Olika aspekter på att använda vegetation som sorbent ('filter') för luftföroreningar diskuteras inledningsvis och intrycken från litteraturutredningen sammanfattas. Det visade sig att det i dag knappast finns några erfarenheter rapporterade från praktiska fullskaleförsök med naturliga eller speciellt anlagda vegetationsfilter. Beräkningar av den 'miljöförbättrande' effekten måste alltså grundas på data från modellförsök utförda under laboratorie- eller fältförhållanden. Rapporten innehåller vidare en teoridel som behandlar deposition (ung. avsättning) av gaser och partiklar till ytor - speciellt vegetation - en 'känslighetstabell' som visar vilka arter som ur denna synpunkt kan användas för olika gaser samt ett beräkningsexempel. I detta exempel används en modell utvecklad vid meterologiska inst. (Uppsala univ.) för att beräkna effekten av ett vegetationsbälte på stofthalten i ett bostadsområde beläget nära en industri med stoftutsläpp. Till hjälp för den fysiska planeringen av arbetsområden har naturvårdsverket tillsammans med en rad andra myndigheter (planverket, socialstyrelsen m fl) och intressenter arbetat med utredningar inom projektet 'plats för arbete'. Denna rapport ingår som en delstudie i delutredningen omgivningspåverkan inom projektet.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: urbanluft,emissioner, vegetationsfilter, sorbent, luftföroreningar, litteraturstudie

Typ: Artikel

År: 1980

Rapportnummer: A331

Författare: Curt Bengtson, Peringe Grennfelt, Lena Skärby, Bengt Steen

Publicerad i: Statens naturvårdsverk, Naturvårdsverket Rapport, SNV PM 1344, 1980