Vår värld 2010 - Hur blev det?

Sammanfattning

I mars 1988 ordnade Industriförbundet, Trygg Hansa, Ångpanneföreningen och IVL en konferens med temat Vår Värld 2010. Som ett underlag till konferensen hade IVL tagit fram ett bakgrundsdokument i vilket man diskuterade utvecklingen fram till 2010 för några då prioriterade miljöproblem i form av scenarier. I denna rapport har vi gått tillbaka och studerat vad vi sa 1988, hur utvecklingen blev i förhållande till de scenarier som vi då beskrev. Vi har studerat fem olika miljöproblem; global uppvärmning, uttunningen av stratosfärens ozonskikt, luftföroreningar (speciellt försurning), övergödningen av havet samt kemikalier. Av de fem ovan nämnda problemen kan vi idag konstatera att när det gäller utsläpp så har stora steg tagits för att lösa problemen för två av dem – hotet mot stratosfärens ozonskikt samt försurningen. För klimat, övergödningen av Östersjön och kemikalier är problemen fortsatt stora och det kommer att krävas fortsatt stora insatser för att nå de långsiktiga målen. Slutligen kan nämnas att med dagens kunskap skulle vi 1988 kanske också tagit upp luftföroreningarnas hälsoeffekter som ett särskilt problem liksom det omfattande nyttjandet av jordens naturresurser av olika slag.

Medarbetare: Peringe Grennfelt, Helena Danielsson, Jonas Henriksson, Lars Zetterberg

Nyckelord: Klimatscenario, stratosfäriskt ozon, luftörorreningar och försurning, övergödning, kemikalier

Typ: Rapport

År: 2013

Rapportnummer: B2145

Författare: Peringe Grennfelt, Eva Brorström-Lindén, Heléne Ejhed, Jonas Fejes, Lars Zetterberg, Helena Danielsson

Ladda ner publikation