DiVa - Dikesrensningens effekter på vattenföring, vatten­kemi och bottenfauna i skogsekosystem

Sammanfattning

Stora arealer av Sveriges dikade skogsmark har diken som är eftersatta. Kunskapen om vilken effekt en dikesrensning har på ökad tillväxt samt dikenas vattenföring, vattenkvalité och bottenfauna är obefintlig. DiVa projektet (Dikesrensningens effekter på vattenekosystem) sattes i verket för att belysa effekterna av dikesrensning och öka kunskapen och processförståelsen kring effekterna på bottenfauna och vattenkemi. DiVa projektet har pågått sedan 2007 i två faser, 3 respektive 2 år. Två områden i Sverige valdes ut: Fagerheden utanför Piteå i Norrbottens län och Unnaryd i Jönköpings län i södra Sverige. I varje försöksområde utfördes dikesrensningen i två diken. Olika maskintyper användes i de två områden. Ett dike rensades med normala hänsynsåtgärder medan ett annat rensades under förhöjda hänsynsåtgärder. Ett dike lämnades orört som referens. Dikesrensningen med normal hänsyn innebar att en översilningsmark anlades nedströms den rensade sträckan, samt att nästan hela diket rensades, nerifrån och upp. Dikesrensningen med ökad hänsyn innebar, förutom översilningsmark nedströms dikena, även att mindre proppar och små slamfickor och/eller översilningsmarker längs diket skapades, samt att orensade partier lämnades. Efter mätningar i en inledande period på 1-2 år genomfördes dikesrensning och vattenkemin registrerades löpande under 1-2 år efter åtgärden, medan bottenfaunan inventerades på våren och hösten varje år.

Medarbetare: John Munthe, Filip Moldan

Nyckelord: Dikesrensning, markavvattning i skog, vattenkemi, vattenföring, slamlagring, bottenfauna, rom

Typ: Rapport

År: 2013

Rapportnummer: B2072

Författare: Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Veronika Kronnäs, Per_Erik Karlsson, Veronika Kronnäs, Sofie Hellsten, Cecilia Akselsson (Lunds Universitet), Karin Hansen, Veronika Kronnäs, Therese Zetterberg, Margareta Setterberg, Filip Moldan, Per Pettersson, John Munthe

Ladda ner publikation