Results from the Swedish National Screening Programme 2010 Subreport 3. Pharmaceuticals

Sammanfattning

En screeningundersökning av läkemedel har utförts där urvalet av läkemedel i studien gjordes utifrån ekotoxikologiska kriterier, främst potens och potential att biokoncentrera. Som komplement till detta urval inkluderades också några antibiotika och några läkemedel som ingått i tidigare screeningundersökningar. Totalt 101 läkemedel och 54 prover ingick i den nationella screeningen och 67 prover ingick i den regionala screeningen. Screeningundersökningen fokuserade på diffusa emissioner från tätbebyggda områden med betoning på inkommande och utgående avloppsvatten från avloppsreninsverk (ARV) och deras recipienter. Biotaprover (abborre) ingick också från två kontrollsjöar och två av recipienterna samt dricksvatten från två städer. Av de 101 läkemedel som ingick i studien detekterades 92 i inkommande avloppsvatten i minst ett ARV, i halter mellan låga ng/L upp till 540 µg/L, median koncentration var 53 ng/L. Paracetamol uppmättes i högst halter, 540 µg/L. Av 101 läkemedel detekterades 85 i utgående avloppsvatten i minst ett ARV, i halter mellan låga ng/L upp till 4 µg/L, median-koncentration var 35 ng/L. Diklofenak uppmättes i högst halter (3.9 µg/L) i utgående avloppsvatten. Avskiljningsgrad och koncentrationer i slam från alla fyra ARV presenteras också. Av läkemedlen uppmättes 66 i ytvatten (låga ng/l upp till 1.8 µg/L) och de uppmätta halterna utvärderades genom att jämföra dem med kritiska miljökoncentrationer; dvs. den vattenkoncentration som förväntas orsaka en farmakologisk respons i fisk. Denna utvärdering visade att fem av läkemedlen uppmättes i halter som sannolikt orsakar en farmakologisk respons i fisk som exponeras för detta vatten. I de sju biotaproverna detekterades totalt 23 läkemedel. Koncentrationerna var låga (låga µg/Kg) och de högsta detekterade halterna fanns i fisk fångad i närheten av Kungsängs-verkets ARV (Uppsala) utsläppspunkt i Fyrisån. Uppmätta läkemedel i biota korrelerar med uppmätta halter i ytvattnet och med tidigare publicerade data av läkemedelsrester i biota.I de sex dricksvattenproverna detekterades totalt 26 läkemedel (låga ng/L). Det var en signifikant skillnad mellan dricksvattnet i de bägge städerna, bara två läkemedel kunde detekteras i dricksvattnet från Umeå, karbamazepin och trimetoprim, medan 26 läkemedel detekterades i dricksvattenproverna från Stockholm.

Nyckelord: pharmaceuticals , screening, waste water treatment plant, WWTP, sludge, surface water, biota, critical environmental concentration, CEC

Typ: Rapport

År: 2011

Rapportnummer: B2014

Författare: Jerker Fick, Richard H. Lindberg, Lennart Kaj, Eva Brorström-Lundén

Ladda ner publikation