Treatment of Dioxin Contaminated Soils Literature Review and Remediation Method Development

Sammanfattning

Dibensodioxiner och dibensofuraner, vilka ofta benämns som dioxiner, är bland de mest toxiska ämnen som människor släpper ut i vår miljö idag, med dess cancerogena effekter hos människor och djur. Vanliga källor är ofullständig förbränning, äldre tiders klorblekningsprocess i pappersmassaindustrin samt träimpregneringsverksamhet där dioxiner och furaner funnits som en förorening i de klorfenoler som använts i processen. Genom att dioxinerna är mycket vattenskyende kommer de i mark att finnas bundna till partiklar i olika former, men främst till jordens organiska fraktion. Spridning av dioxiner från mark till exempelvis ett vattendrag kommer till största delen vara beroende av att partikeln som dioxinerna sitter på transporteras.I rapporten finns en litteraturgenomgång av de dokumenterade tekniker som testats med avseende på dioxiner. Det kan konstateras att fler alternativ är önskvärda om efterbehandling av dioxinförorenade områden ska kunna ske i någon större skala i Sverige. Alternativ som är både reducerar föroreningen bättre och samtidigt innebär en lägre miljöpåverkan för själva processen.

Medarbetare: Anders Björk, Johan Strandberg

Nyckelord: Dioxins, furans, chlorophenols, titanium dioxide, soil remediation

Typ: Rapport

År: 2011

Rapportnummer: B1993

Författare: Johan Strandberg, Hanna Odén, Rachel Maynard Nieto, Anders Björk

Ladda ner publikation