Effekter av stormen Gudrun på kväveutlakning från skogsmark

Sammanfattning

I denna rapport utvärderas effekter av stormen Gudrun på 35 ytor inom Krondroppsnätet, framförallt med avseende på kväveutlakningen från skogsmark efter en storm. Resultaten visade på ett tydligt samband mellan stormskadornas omfattning och nitrathalterna i markvattnet, med högre nitrathalter i de ytor som skadades mest. Effekten varierade dock inom samma skadeklass, vilket beror på andra faktorer som till exempel markvegetationen, kvävenedfallet, markvattnets surhetsgrad och beståndets ålder. Uppskalning av resultatet visade att den totala kvävebruttobelastningen till Östersjön och Västerhavet från skogsmark kan öka med ca 8 % till följd av en storm av Gudruns storlek.

Medarbetare: Per_Erik Karlsson, Sofie Hellsten, Johanna Stadmark, Gunilla Pihl-Karlsson

Nyckelord: Kväveutlakning, stormskador, Gudrun, övergödning, Östersjön.

Typ: Rapport

År: 2010

Rapportnummer: B1926

Författare: Sofie Hellsten, Johanna Stadmark, Cecilia Akselsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Per_Erik Karlsson

Ladda ner publikation